Despre noi

miercuri, 21 septembrie 2011

Examenul de grad principal 2011

Au fost elaborate şi publicate Normele de organizare şi desfăşurare a examenului de grad principal pentru asistenţii medicali.
Examenul este organizat de către Ministerul Sănătăţii iar la buna desfăşurare a acestuia concură atât ministerul, cât şi direcţiile de sănătate publice judeţene şi Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, fiecare instituţie având atribuţii distincte.
Atribuţiile O.A.M.G.M.A.M.R. :

- asigură managementul din punct de vedere al exercitării profesiei;

- desemnează reprezentanţi proprii în comisia de elaborare a subiectelor;

- asigură spaţiul necesar funcţionării comisiei centrale şi comisiei de elaborare a subiectelor;

- asigură activităţile de comunicare (telefon, fax, transmiterea documentaţiei prin poştă, poşta electronică etc.) pe perioada funcţionării comisiei centrale şi comisiei de elaborare a subiectelor.


Puteţi consulta in extenso Normele Metodologice urmând linkul ataşat:

http://www.oamr.ro/?stiri&id=1277


Tematica şi bibliografia examenului de grad principal, sesiunea 2011, poate fi consultată accesând linkul următor:

http://www.oamr.ro/index.php?stiri&id=1275


Câteva precizări utile pentru început, spicuite din cuprinsul Normelor:

Art. 2.– Pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de grad principal se constituie o comisie centrală de examen şi comisii de examen judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare comisii locale de examen, precum şi o comisie de elaborare a subiectelor.

Art. 3. – (1) Examenul de grad principal se desfăşoară în două etape:

a) verificarea dosarelor de înscriere în vederea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art.13 şi 14 – etapă eliminatorie;

b) test grilă de verificare a cunoştinţelor.

(2) Pentru a fi declaraţi „Promovat” candidaţii trebuie să obţină la testul – grilă minimum 70 de puncte, corespunzător notei 7,00.

Art. 4. – (1) Ministerul Sănătăţii publică anunţul de examen în săptămânalul „Viaţa Medicală” cu cel puţin 30 de zile înainte de data începerii examenului de grad principal.

(2) Anunţul de examen cuprinde:

a) specialităţile la care se organizează examen de grad principal;

b) documentele necesare înscrierii;

c) datele de desfăşurare a examenului, pe specialităţi;

d) locul şi perioada de înscriere;

e) cuantumul sumei de participare la examen şi contul în care se depune aceasta.

(3) Tematica şi bibliografia pentru examen sunt elaborate, pe specialităţi, de către reprezentanţii Ministerului Sănătăţii şi ai Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, se aprobă de către conducerea Ministerului Sănătăţii şi se publică cu cel puţin 60 de zile înainte de data începerii examenului pe site-urile www.ms.ro şi www.oamr.ro.

(4) Cuantumul sumei de participare la examen este utilizată pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi desfăşurare a examenului, în condiţiile legii.


Vă dorim succes!

luni, 29 martie 2010

Coplata serviciilor medicale - in curand

Ministerul Sănătăţii a definitivat legislaţia privind introducerea mecanismului de coplată, prin tichetul moderator pentru sănătate

 • Măsura se regăseşte în Proiectul de modificare a Legii 95/2006, care a fost publicat astăzi pe site-ul ministerului, la adresa www.ms.ro, secţiunea transparenţă decizională. De asemenea, proiectul a fost transmis spre consultare asociaţiilor profesionale din domeniu, asociaţiilor pacienţilor şi reprezentanţilor sindicatelor. Timp de 10 zile sunt aşteptate observaţii şi propuneri de îmbunătăţire a sistemului
 • Vineri, 26 martie 2010, orele 10.00, Ministerul Sănătăţii va organiza la Institutul de Sănătate Publică Bucureşti o primă dezbatere pe această temă, la care sunt invitaţi să participe toţi cei interesaţi, reprezentanţi ONG, ai asociaţiilor profesionale sau ale pacienţilor etc.
 • Proiectul a fost transmis spre informare şi comisiilor de specialitate din Camera Deputaţilor şi Senat
 • Dacă proiectul va fi aprobat de către Parlamentul României, noile prevederi ar putea intra în vigoare începând cu 1 iulie 2010

Introducerea mecanismului de coplată prin tichetul moderator pentru sănătate reprezintă una dintre principalele clauze ale angajamentului finaciar pe care Guvernul României l-aîncheiat cu FMI şi Banca Mondială.

Noua măsură va duce la o mai bună adresabilitate a populaţiei către sistemul de asistenţă primară, la îmbunătăţirea finanţării sistemului de sănătateşi la realizarea unui control în ceea ce priveşte neefectuarea serviciilor, asigurându-se astfel creşterea calităţii asistenţei medicale.

Coplatava reprezenta contribuţia personală la plata serviciilor medicale, a medicamentelor si dispozitivelor, în momentul utilizării efective a acestora.

Beneficii aduse de introducerea sistemului de coplată prin tichetul moderator pentru sănătate

1. Creşterea accesului la asistenţa medicală la nivelul adecvat

 • contribuţia personală diferenţiată între nivelurile de asistenţă va optimiza circuitul pacientului în sistem
 • se reduce utilizarea nejustificată a sistemului
 • se eliberează resursele (medici, timp, medicamente) pentru cei care au nevoie de asistenţă la un anumit nivel, în funcţie de afecţiune şi stadiul ei

2. Creşterea eficienţei la nivelul sistemului de sănătate

 • orientarea pacientului către furnizorii de servicii medicale cei mai potriviţi cu nevoile reale ale fiecăruia privind îngrijirile de sănătate;
 • reducerea consumului nejustificat de servicii (prin limitarea cererii induse de servicii medicale şi în consecinţă a tendinţei de raportare în exces a serviciilor).

3. Responsabilizarea cetăţenilor pentru propria sănătate

 • garanţia accesului la serviciile necesare persoanelor care au nevoie, atunci când au nevoie,
 • posibilitatea fiecăruia de a-şi „contabiliza” consumurile reale,
 • simplificarea „circuitului bolnavului în sistemul de sănătate”,
 • scăderea timpilor de aşteptare şi reaplicarea principiului „banii urmează pacientul”, odată cu alocarea mai corecta a resurselor. Practic, se urmăreşte reducerea internărilor prelungite în favoarea spitalizării de zi, şi remodelarea comportamentului consumatorului de servicii în ideea de a recurge la serviciile medicale şi în special la cele de urgenţă (exagerat de accesate) doar în cazul în care are efectiv nevoie.
 • De menţionat că, principalele categorii de beneficiari ai serviciilor medicale nu vor suporta aceste costuri suplimentare directe. Pentru copii şi vârstnici coplata va fi suportată de la bugetul de stat sau din alte fonduri similare.

4. Monitorizarea şi transparenţa cheltuielilor, astfel încât fraudarea sistemului să fie mai dificilă şi mai uşor de probat

 • tichetul moderator pentru sănătate va funcţiona ca un document de plată
 • tichetul va conţine CNP - ul pacientului şi va fi semnat de acesta

5. Competiţie în sistem pentru veniturile din tichete

 • pacienţii vor alege medicii şi spitalele care au dovedit responsabilitate şi performanţă medicală
 • competiţie între medici şi spitale pentru pacienţi
 • eforturi pentru creşterea calităţii asistenţei medicale

6. Opţiuni pentru reducerea efortului financiar al contribuabilului

 • Ministerul Sănătăţii propune Ministerului de Finanţe Publice deducerea fiscală a tichetelor, în cuantum de 600 RON/anual (cât este plafonul contribuţiei anuale prin tichete)
 • altfel, efortul financiar va fi preluat de angajator şi dedus fiscal.
 • suma coplăţii poate fi asigurată la asigurări voluntare.

7. Generarea în sistem a peste 700 milioane lei anual

 • se finanţează complementar sistemul
 • se introduc în mod transparent în sistem o parte din plăţile informale
 • veniturile rămân la furnizor pentru investiţii, servicii.

8. Unităţile medicale îşi suplimentează veniturile

 • cresc posibilităţile pentru investiţii, extinderi şi achiziţii de echipamente şi materiale sanitare
 • creste calitatea serviciilor medicale

9. Crearea condiţiilor pentru dezvoltarea sistemului de asigurări private de sănătate

 • există posibilitatea ca sumele aferente tichetului pentru sănătate să poată fi acoperite de asigurările private
 • serviciile care nu vor fi acoperite de CNAS vor putea fi preluate şi suportate de sistemul privat de asigurări.

Unde se aplică coplata?

Sistemul de coplată se va aplica în medicina primară, la medicul de familie, la medicul specialist si în spitale, însă nu şi pentru asistenţa medicală de urgenţă. Pentru contribuţia personală a serviciului medical pacientului i se va elibera un document numit tichet moderator pentru sanatate, prin care se face dovada realizării actului medical şi a plăţii acestuia.

Tichetele pentru sănătate vor avea valori accesibile, iar categoriile defavorizate vor fi protejate, fiind scutite de la plata tichetelor. Pentru aceste categorii cuantumul contribuţiilor urmează să fie acoperite din fonduri publice.

Cât plătim?

Tichetele pentru sănătate vor avea valori accesibile, iar categoriile defavorizate vor fi protejate, fiind scutite de la plata acestora. Contribuţiile pentru aceste persoane urmează să fie acoperite din fonduri publice.

Contribuţia personală a cetăţenilor prin tichetele pentru sănătate nu va depăşi 600 RON/an.

Nivelul de contribuţie personală a cetăţeanului pentru tichetul de sănătate este acceptabil şi suportabil din punct de vedere financiar. De exemplu:

Servicii de medicina primară

 • Coplata pentru consultaţiile medicului de familie aferente serviciilor care nu sunt incluse în capitaţie sau care sunt platite separat (imunizari etc) va fi 5 lei , iar pentru vizitele la domiciliu in afara programului de lucru de 7 ore va fi de 15 lei.

Servicii in ambulatoriu

 • Consultaţia la medicul specialist din ambulatoriu va fi de 10 lei, iar una la medicul specialist în afara programului de lucru – 20 lei
 • Consultaţia efectuata de serviciul de ambulanta, doar in cazul cand aceasta reprezinta solicitare de consultatie la domiciliu – 20 lei
 • Serviciile de recuperare in ambulatoriu, pentru proceduri de fizioterapie, kinetoterapie, masaj, etc, coplata este de 50 lei pe cura, maxim 100 lei pe an (luandu-se in calcul in medie 10 zile per cura, 2 cure/an)

Servicii spitalicesti

 • Coplata pentru spitalizarea va fi de 10 lei, iar pentru spitalizarea continua de 50 de lei

Pentru unele servicii paraclinicede asemenea se va incasa coplata:

 • analize de laborator – 1 leu/test
 • radiologie si explorari functionale – 5 lei
 • CT fara substanta de contrast – 25 lei, iar CT cu substanta de contrast – 50 lei
 • RMN fara substanta de contrast – 100 lei, iar RMN cu substanta de contrast – 200 lei
 • angiografie – 150 lei
 • scintigrafie – 100 lei.

La stabilirea preţurilor pentru tichetele de sănătate au fost luate în considerare valori din ţări care au avut un parcurs similar României şi care au introdus mecanisme de plată suplimentară a serviciilor medicale, ca de exemplu Estonia, Croaţia. De asemenea, în definirea sistemului a fost urmat exemplul unor ţări din Europa de Vest care au o experienţă consistenta în gestionarea contribuţiilor suplimentare.

Franţa

 • 20% coasigurare pentru servicii spitalicesti, plus €16 pe zi (€12 la psihiatrie) pâna la un plafon maxim de 30 de zile de spitalizare
 • 30% coasigurare pentru serviciile ambulatorii, plus €1 pe consultatie, limitate la un plafon de 50 Euro pe an,
 • coplata de €18 pentru proceduri ce costa peste €91,
 • 35% coasigurare pentu medicamente prescrise
 • 30% coasigurare pentu servicii dentare
 • 35% coasigurare pentu transport medical, ochelari de vedere, proteze etc.
 • 40% coasigurare pentru serviciile de laborator
 • costurile conditiilor hoteliere deosebite în spital (camera single)
 • plata suplimentara a medicilor ce au dreptul sa perceapa tarife peste cele decontate de casele de asigurari
 • plata diferentei între tariful cu amanuntul si cel decontat de sistemul de asigurari pentru protezele dentare, dispozitive medicale, ochelari de vedere, medicamente cu pret de referinta etc.

Germania

 • 10 Euro/consultatie în ambulatoriu, per trimestru sau pentru consultatiile consecutive fara trimitere,
 • 10 Euro/ziua de spitalizare, pâna la un nivel maxim de 28 zile pe an,
 • 10 Euro/ziua de spitalizare pentru serviciile de recuperare-reabilitare,
 • 10% coasigurare pentru îngrijiri ce nu sunt furnizate de medic, ochelari de vedere, proteze, transport medical etc.
 • între 5 si 10 Euro/cutie la medicamente,
 • tratamente dentare (aproximativ 50-65% din pret).

Si in Europa de Est exista tari care au introdus coplata:

Estonia (introduse din 2002):

 • 3 Euro per consultatie în ambulatoriu
 • 1,5 Euro pe zi de spitalizare - limitat la 10 zile

Croaţia (introduse din 2005):

 • 1,5 Euro per consultatie în ambulatoriu, se platesc maxim 3 contributie personala pe luna
 • 7,5 Euro pe episodul de spitalizare

Cehia(introduse din 2008):

 • 2 Euro per consultatie în ambulatoriu
 • 2 Euro pe zi de spitalizare
 • 2 Euro pentru serviciile de urgenta

Bulgaria

 • taxa fixa de 1% din salariul minim pe economie pentru consultaţii in ambulatoriu
 • taxa fixa de 2% din salariul minim pe economie pentru ziua de spitalizare, pentru maximum 10 zile

Prin introducerea tichetelor pentru sănătate se vor genera în sistem aprox. 700 milioane de lei/anual, fonduri care vor rămâne la furnizor (cabinet medical individual, spital sau alta unitate de sănătate) şi care vor putea fi utilizate pentru creşterea calităţii serviciilor de sănătate. Noua măsură va stimula competiţia în sistem pentru atragerea de venituri suplimentare, pacienţii având posibilitatea de a alege medicii şi spitalele care au dovedit responsbilitate şi performanţă. Astfel, se vor crea premise reale pentru creşterea calităţii asistenţei medicale.

Ce servicii NU se vor plăti?

Exemple:

 • Categorii de servicii acordate bolnavilor cu afectiuni incluse în Programele de sănătate, pentru afecţiunea de bază: sedintele de chimioterapie, de radioterapie şi de hemodializă şi dializă peritoneală etc. În continuare, bolnavii cronici înscrişi în programele naţionale de sănătate vor beneficia de servicii şi tratament gratuite
 • Categorii de servicii acordate in situatiile de urgenţa medico-chirurgicală, până la stabilizarea bolnavului: urgenţe chirurgicale - accidente rutiere, casnice (electrocutare, arsuri etc), de muncă, plăgi prin tăiere, împuscare, înţepare, apendicite acute, pancreatita acuta, colecistita acuta, fracturi, etc si urgenţe medicale - infarct miocardic, accidente vasculare cerebrale, come, colica biliara, renala, etc.
 • Categorii de servicii acordate bolnavilor cu afecţiuni endemo-epidemice: boli infectioase acute (meningite, encefalite) pana la stabilizarea bolnavului, boli transmisibile, pana la negativare.

De asemenea, pentru naştere nu se încasează coplata.

Cine nu plăteşte?

Categoriile de persoane pentru care coplata va fi suportată din alte surse (buget de stat), sunt urmatoarele:

 • Persoane fără venituri si persoanele care fac parte dintr-o familie care au dreptul la ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001
 • Pensionari sub 700 lei/luna
 • Copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenici sau studenţi şi dacă nu realizează venituri din muncă
 • Someri
 • Alte categorii de persoane care acum beneficiaza de gratuitati în

virtutea unor legi specifice (revolutionari, persecutati politic, veterani de razboi, persoane cu handicap etc.), daca nu realizeaza alte venituri decat cele provenite din drepturile banesti acordate de aceste legi precum si cele provenite din pensii

 • Gravide doar pentru serviciile aferente graviditatii

Se estimează că peste 9 400 000 de persoane vor fi scutite de la plata tichetelor pentru sănătate.

Ce trebuie să ştim despre coplată?

Coplăţile vor contribui la stabilirea traseului corect al pacientului în sistemul de sănătate; Coplăţile se realizează la toate nivelurile de asistenţă medicală(cu excepţia structurilor specifice pentru urgenţa prespitalicească şi spitalicească Sumele aferente coplăţii vor constitui, în totalitate, venituri ale furnizorilor de servicii medicale; După plafonul de maxim 600 lei/an, un pacient nu va mai achita coplată; Documentul justificativ prin care se face dovada coplăţii serviciilor medicale este ,,tichetul moderator pentru sanatate” Atingerea plafonului de 600 lei trebuie documentată de fiecare pacient prin colectarea “tichetului moderator de sănătate” de la fiecare furnizor de servicii medicale, astfel încât pacientii sa fie stimulaţi să le solicite de la furnizorii de servicii de sanatate. Dupa atingerea plafonului de 600 lei pe pacient, nu se mai plateste contributie personală la serviciile cu coplată. Se propune, totodată, ca persoanele juridice să poată acoperi pentru salariaţi cheltuielile cu coplata, în limita a 600 lei/an. Sumele platite de asigurat reprezentând coplata sunt asimilate primelor de asigurari voluntare de sănătate şi sunt deductibile, conform legislaţiei financiar-fiscale

marți, 1 decembrie 2009

De ziua naţională


Cu ocazia Zilei Naţionale a României, filiala Caraş-Severin a Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali, felicită toate colegele şi colegii de breaslă, le urează multă sănătate şi prosperitate.
LA MULŢI ANI!

Preşedinte,
As. princ. Maria IOVANOVICI


vineri, 6 noiembrie 2009

Din nou despre gripa cu virusul A/H1N1Având în vedere creşterea interesului public faţă de infecţia gripală cu virusul A/H1N1, cauzată de un număr în creştere de noi îmbolnăviri, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Caraş-Severin recomandă următoarele atitudini profesionale la nivelul cabinetelor medicale din ambulator (fie ele de medicină de familie, fie de specialităţi medicale clinice):
 • - Recomandaţi pacientilor autoizolarea: sfătuiţi pacientii ca in cazul in care acuza simptome care se incadreaza in definitia de caz A/H1N1, sa fie contactati intai telefonic, in limita posibilitatilor, iar medicul de familie va hotarâ conduita ulterioara (locul consultului, daca se incadreaza in definitia de caz, etc )
 • - Daca pacientul se prezinta direct la cabinet: la cabinet, medicul ia masuri de triere a bolnavilor, astfel incit sa existe un contact cit mai redus intre pacientii cu tulburari respiratorii si restul pacientilor ( daca are un spatiu excedentar, va marca acel spatiu, vizibil, ca spatiu pentru pacientii cu tulburari respiratorii si va proceda la examinarea rapida a acestora, in limita desigur a prioritizarii urgentelor ). Daca nu are acel spatiu execedentar, asistenta medicală sau medicul vor tria bolnavii, astfel incit cei cu tulburari respiratorii sa aiba un contact cit mai redus cu restul pacientilor
 • - Daca medicul considera ca pacientul prezinta simptome care se incadreaza in definitia de caz ca suspiciune de caz, acesta va avea urmatoarea atitudine :
1. Izoleaza pacientul.
2. Alerteaza telefonic, indiferent de ora, urmatoarele persoane :
DR. VERMESAN MITA – DSP CS – 0745623716
DR. LUCA DRAGOS – DSP CS – 0744505016
DR. BORCAU MIRCEA – DSP CS – 0744505014

Alertarea celor 3 persoane se face in prima ora de la luarea deciziei ca pacientul se incadreaza in definitia de caz.

 • - Dupa alertarea DSP CS, se hotaraste trimiterea pacientului la sectia de infectioase, dupa un protocol stabilit cu DSP-ul, atunci cind se face alertarea.
Atentie : alertarea DSP-ului se face inainte de a trimite pacientul la infectioase !
 • - In situatia in care pacientul se adreseaza intai unei unitati sanitare cu paturi si medicul este informat pe diferite canale informative despre acest fapt, anunta de indata DSP-ul despre aceasta situatie.
 • - La cabinet, medicul de familie va lua masuri de protectie a personalului medical, dezinfectie si triere a pacientilor

miercuri, 23 septembrie 2009

Examen de grad principal

In sesiunea 22-23 octombrie 2009, se organizeaza, la nivelul Directiei de Sanatate Publica a judetului, examenul de obtinere a gradului principal, pentru asistenti medicali, moase, laboranti, tehnicieni dentari, absolventi de liceu sanitar.
Metodologia de examen si tematicile specifice fiecarei specialitati medicale pot fi accesate pe site-ul Ordinului:
http://www.oamr.ro/examene.php
sau pe site-ul Ministerului Sanatatii:
http://www.ms.ro
Inscrierile incep cu data de 23.09.2009, la sediul Directiei de Sanatate Publica, unde pot fi solicitate si obtinute si alte informatii legate de acest examen.

duminică, 10 mai 2009

Ziua asistenţilor medicali

In fiecare an, la 12 mai, se marchează şi se sărbătoreşte pe întreg globul, ziua asistenţilor medicali.
Iniţial, această zi a fost una de comemorare a celebrei Florence Nightingale, considerată deschizător de drumuri în profesia de asistent medical. Până la ea, asistenţii medicali erau consideraţi persoane nepregătite, bune pentru orice fel de munci în domeniul sănătăţii, adesea chiar umilitoare.
Născută în 1820 la Florenţa, Florence Nightingale s-a remarcat în timpul războiului din Crimeea (1853-1856), când a întocmit un raport despre metodele medicale primitive şi condiţiile de viaţă dificile cu care se confruntau asistenţii medicali pe front.
In 1860, cu fondurile câştigate pentru serviciile aduse, ea a deschis o şcoală de asistenţi medicali pe lângă spitalul londonez "Saint Thomas". Infiinţarea acestei şcoli a fost primul pas în pregătirea de specialitate a asistenţilor medicali.
Florence Nightingale a devenit în 1907 prima femeie din Marea Britanie decorată cu Medalia de Merit pentru serviciile sale.
De la Florence Nightingale şi până astăzi lucrurile au evoluat extrem de mult, profesia de asistent medical devenind o profesie demnă şi respectată, clar definită atât metodologic cât şi legal, având propriile paliere de pregătire ce merg până la nivelul universitar. Un rol deosebit de important în obţinerea acestui statut a revenit Ordinului asistenţilor medicali generalişti, moaşelor şi asistenţilor medicali din România, care, atât la nivel central cât şi prin filialele sale judeţene, a reprezentat şi reprezintă singura organizaţie ce promovează şi susţine în faţa statului şi a societăţii româneşti, interesele profesionale ale asistenţilor medicali.
Spre deosebire de toate celelalte profesii din domeniul sănătăţii, asistenţii medicali sunt singurii profesionişti care se află non-stop, 24 de ore din 24, în imediata apropiere a bolnavului. Această situaţie facilitează o mai bună înţelegere a bolii şi a bolnavului, facilitează exercitarea profesiei, dar se transformă şi într-o obligaţie profesională de a acorda bolnavului îngrijiri continue şi de calitate.
Şi mai e ceva: indiferent cât de calificaţi vom fi, cât de riguros vom aplica cerinţele şi rigorile ştiinţei medicale, recomandările şi indicaţiile medicilor, niciodată nu ne vom fi dus datoria până la capăt dacă nu ne vom apleca asupra bolnavului ca asupra unei persoane, a unui om ce are propriile nevoi şi limite, uneori exacerbate de starea de boală în care se află. Dacă vom înţelege OMUL bolnav din faţa noastră, vom ştii întotdeauna să ne tratăm pacientul. Modul şi mediul în care vom administra tratamentele şi procedurile medicale vor influenţa în mod direct evoluţia procesului de vindecare, vindecare pentru care bolnavul ni s-a încredinţat nouă.

Felicitări tuturor colegelor şi colegilor asistenţi medicali pentru rezultatele bune obţinute până acum, mult succes în activitatea deloc uşoară a acestui an, şi fireşte, un călduros
LA MULŢI ANI!

Din nou despre gripa umana cu tulpina noua A (H1N1) de origine porcina

Ø Ce este gripa porcina?

Ø Care este diferenta intre gripa sezoniera, gripa aviara, gripa porcina si gripa pandemica?

Ø Care sunt implicatiile pentru sanatatea umana?

Ø Unde au aparut cazuri la om?

Ø Cum se infecteaza oamenii?

Ø Consumul de carne de porc si produse in carne de porc reprezinta un factor de risc de imbolnavire prin gripa porcina?

Ø Este acest virus contagios?

Ø Care sunt simptomele?

Ø Exista risc de pandemie?

Ø Exista vaccin care sa previna aparitia bolii la om?

Ø Ce medicamente sunt disponibile pentru tratamentul bolii?

Ø Ce masuri de igiena sunt recomandate pentru prevenirea imbolnavirii?

Ø Daca cineva care a calatorit in zonele afectate si se simte rau, ce trebuie sa faca?

Ce este gripa porcina?

Gripa porcina este o afectiune respiratorie acuta a porcilor, cu contagiozitate ridicata, cauzata de unul din numeroasele virusuri gripale de tip A. Morbiditatea tinde sa fie ridicata, iar mortalitatea scazuta (1-4%). Virusul se transmite in randul porcilor prin aerosoli, prin contact direct sau indirect si de la purtatori asimptomatici. Epizootii in randul porcilor pot surveni pe tot parcursul anului, cu incidenta crescuta in perioada de toamna si iarna in zonele temperate. Multe tari vaccineaza de rutina populatiile porcine pentru a preveni boala.

Virusurile gripei porcine apartin de obicei subtipului H1N1, dar exista si alte subtipuri circulante la porci (de ex. H1N2, H3N1, H3N2). Porcii se pot infecta, de asemenea, cu virusurile gripei aviare si cu virusurile gripei sezoniere umane. Initial se credea ca virusul gripei porcine H3N2 a fost introdus in populatia porcina de catre om.

Uneori porcii se pot infecta cu mai mult de un virus la un moment dat, ceea ce permite genelor acestor virusuri sa se combine. Astfel poate rezulta un virus care contine gene de la mai multe surse, numit virus “reasortant”.

Desi virusurile gripe porcine afecteaza de obicei porcii, pot depasi uneori bariera speciei si cauza boala la oameni.

Care este diferenta intre gripa sezoniera, gripa aviara, gripa porcina si gripa pandemica?
Virusurile gripale circula in mod obisnuit in mediul uman si animal. Tulpini diferite pot cauza boala la oameni, pasari si porci.
Gripa sezoniera este cauzata de virusuri gripale care sunt adaptate sa se raspandeasca in populatia umana (gripa umana). Oamenii prezinta imunitate naturala la tulpinile care se afla in circulatie, si aceasta imunitate poate fi crescuta in urma vaccinarii cu vaccin gripal sezonier.
Gripa aviara este cauzata de virusuri gripale adaptate pentru infectia la pasari. In mod similar gripa porcina este cauzata de virusuri gripale adaptate pentru infectia la porci. Toate aceste imbolnaviri prezinta aceleasi simptome la gazdele lor. Uneori, oamenii si animalele pot schimba intre ele tulpini de virus gripal, cum ar fi persoane infectate cu virus gripal aviar sau porcin, in mod uzual dupa contact direct cu animalele bolnave.
Amestecarea virusurilor gripale umane si animale poate duce la dezvoltarea unui virus gripal schimbat care are abilitatea de a infecta si a se transmite in populatia umana. In acest caz, populatia umana poate sa nu aiba deloc imunitate fata de acest virus nou.
Gripa pandemica este definita ca fiind aparitia unui nou virus gripal care se raspandeste cu usurinta in populatia umana. Cand apare acest nou virus, oamenii nu au imunitate naturala pentru a fi protejati impotriva lui. Ca urmare, exista riscul ca aceste virusuri gripale noi sa determine aparitia unei pandemii de gripa daca virusul se transmite cu usurinta de la om la om.

Care sunt implicatiile pentru sanatatea umana?

Izbucniri epidemice si cazuri sporadice umane de gripa porcina au fost raportate ocazional.

In general, simptomele clinice sunt similare cu cele ale gripei sezoniere umane, tabloul clinic putand varia de la infectie asimptomatica la pneumonie severa, soldata cu deces.

Din aceasta cauza, marea majoritate a cazurilor au fost depistate intamplator, in cadrul supravegherii epidemiologice a gripei sezoniere. Adevarata extindere a bolii in randul oamenilor este necunoscuta, deoarece cazurile usoare sau asimptomatice puteau ramane nedepistate.

Unde au aparut cazuri la om?

De la implementarea Regulamentului Sanitar International 2005 (IHR) in 2007, la Organizatia Mondiala a Sanatatii au fost notificate cazuri de gripa porcina provenind din USA si Spania. La ora actúala sunt confirmate cazuri in Mexic, Statele Unite ale Americii, Canada, Spania si Marea Britanie.

Cum se infecteaza oamenii?

La oameni virusul se transmite de obicei de la porci. Totusi, pentru unele cazuri lipseste istoricul de contact cu porci sau deplasarea in arii in care au fost localizati porci.

Transmiterea de la om la om a survenit in cateva situatii, dar a fost limitata la contacti apropiati sau grupuri restranse de oameni.

Este sigur sa mancam carne sau produse din carne de porc?

Da. Nu exista evidente ale transmiterii gripei porcine la om prin consum de carne de porc sau alte produse pe baza de carne de porc, corect prelucrate termic. Virusul gripei porcine este distrus prin preparare la temperatura de 700C.

Este acest virus contagios?
A fost dovedit ca acest virus este contagios si se transmite de la om la om. Totusi, in acest moment, nu este cunoscut cat de usor se raspandeste in populatiile umane.

Care sunt simptomele gripei porcine?
Simptomele infectiei cu gripa porcina la oameni sunt similare cu simptomele gripei sezoniere si includ febra, oboseala, inapetenta, tuse, durere in gat. Unele persoane infectate cu gripa porcina au prezentat stari de voma si diaree.

Care este riscul pandemic?

Majoritatea persoanelor, in special cele care nu au contact cu porci in mod obisnuit, nu au imunitate impotriva virusului gripei porcine, care ar putea preveni infectia. Daca virusul gripei porcine s-ar transmite de la om la om, ar declansa pandemia. Este dificil de prevazut impactul unei pandemii cauzate de acest tip de virus: aceasta depinde de virulenta virusului, existenta imunitatii populatiei, protectia data de anticorpii dezvoltati in urma gripei sezoniere si alti factori ce tin de gazda.

Exista vaccin care sa protejeze impotriva gripei porcine la om?

Nu exista vaccinuri impotriva virusului gripei porcine la om. Nu se cunoaste daca vaccinul impotriva gripei umane sezoniere asigura protectie. Virusurile gripale se modifica foarte repede.

Este important sa se produca vaccine impotriva tulpinilor circulante pentru a asigura protectie maxima persoanelor vaccinate.

Ce medicamente sunt disponibile pentru tratament?

Majoritatea virusurilor gripei porcine sunt sensibile la medicaţia antivirală ca de exemplu inhibitorii de neuraminidază.

Ce masuri de igiena sunt recomandate pentru prevenirea imbolnavirii?

In lipsa unui vaccin impotriva gripei porcine, urmatoarele actiuni pot preveni raspandirea virusului:

· Acoperiti gura si nasul cu o batista atunci cand tusiti sau stranutati si aruncati batista la gunoi dupa utilizare;

· Spalati frecvent mainile cu apa si sapun, in special dupa ce stranutati sau tusiti; solutiile be baza de alcool pentru spalarea mainilor pot fi utile;

· Evitati atingerea ochilor, nasului si gurii deoarece virusul se poate raspandi pe aceasta cale;

· Incercati sa evitati contactul strans cu persoane bolnave;

· Daca va imbolnaviti de gripa, stati acasa si nu mergeti la servici sau scoala, limitand astfel contactul cu alte persoane bolnave

Daca cineva care a fost in zonele afectate din Mexic, SUA si Canada si se simte rau, ce trebuie sa faca?

Oricine care a calatorit recent (in ultimele 7 zile) in zonele afectate si prezinta simptome de gripa trebuie sa se adreseze de urgenta serviciului medical cel mai apropiat.